FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Документи

1. Правилник за дейността на училището - тук

 • 1.1 Правила за подбор и развитие на кадри - тук
 • 1.2 Правила за обучение в извънредна епидемична обстановка - тук
 • 1.3 Правила за обучение в ОРЕС - тук
 • 1.4 Безопасен интернет - тук
 • 1.5 Насоки за работа в условията на Ковид 19 - тук

2. Етичен кодекс - тук

3. Училищен учебен план 2022/2023 - тук 

4. Организация на учебния ден - тук

5. Програма за превенция на ранното напускане от училище - тук

6. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи - тук

7. Училищен учебен план 2019/2020 - тук

8. Стратегия за развитие на училището - тук

9. Мерки за повишаване качеството на образование - тук

10. План за изпълнение на Стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността - тук

11. План за изпълнение на програмата за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование - тук

12. План на комисията за пране на пари - тук

13. Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на училището - тук

14. Правила и критерии за получаване на стипендии в ПГ по керамика - тук

15. План за квалификационната дейност - тук

16. Правилник за безопасни условия на труд - тук

17. План за БДП - тук

18. Годишен план - тук

19. Правилник за вътрешния трудов ред - тук

20. Система за финансово управление и контрол

 • Вътрешни правила за изграждане на СФУК - тук
 • Механизъм за контрол за спазване на етичния кодекс - тук
 • Приложение 1 Етичен кодекс на служителите - тук
 • Приложение 2 Етичен кодекс на училищната общност - тук
 • Приложение 3 Организационна структура на ПГК - тук
 • Приложение 4 Управление на човешките ресурси - тук
 • Приложение 5 Управлени на риска - тук
 • Приложение 6 Контролни дености - тук
 • Приложение 7 Антикорупционни процедури - тук
 • Приложение 8 Счетоводен документооборот - тук
 • Приложение 9 За документооборота - тук
 • Приложение 10 Счетоводна политика - тук
 • Приложение 11 За активите - тук

21. Пожарна безопасност - тук

22. План за сигурност и противодействие на тероризма - тук

23. План за противодействие на тормоза и насилието - тук

 • План за дейносста на училищния координационния съвет - тук

24. Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд - тук

25. План за действие при бедствия и аварии - тук

 •  План на комисията за действие при бедствия и аварии - тук 

26. Закон за защита от дискриминация - тук

 • Правила в ПГ по керамика за защита от дискриминация - тук