FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Документи

1. Стратегия за развитие на училището - тук

1.1. План за превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование - тук

1.2. План за предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание - тук

1.3. План за приобщаване на деца и ученици - тук

1.4. План за изпълнение на програмата за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование - тук

1.5. Качество на образованието и мерки за неговото повишаване - тук

2. Годишен план - тук

3.1. Етичен кодекс - тук

3.2. Правилник за дейността на комисията по етика - тук

4. Правилник за вътрешния трудов ред - тук

5. Училищни учебни планове за 2023/2024 година - тук 

6. График на учебното време и организация на учебния ден

 • 6.1. График на учебното време за учебната 2023/24 година - тук
 • 6.2. Неучебни дни за ПГК - тук
 • 6.3. Организация на учебния ден - тук
 • 6.4. Седмично разписание II срок - тук
 • 6.5. Консултации по учебни предмети II срок - тук

7. План за изпълнение на националната стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността - тук

8. Закон за защита от дискриминация - тук

 • 8.1. Вътрешни правила за равенство, осигуряване на равни възможности и защита от дискриминация - тук

9. Правила и критерии за получаване на стипендии в ПГ по керамика - тук 

10. Правилник за дейността на училището - тук

 • 10.1. Правила за подбор и развитие на кадри - тук
 • 10.2. Правила за обучение в извънредна епидемична обстановка - тук
 • 10.3. Правила за обучение в ОРЕС - тук
 • 10.4. Безопасен интернет - тук
 • 10.5. Насоки за работа в условията на Ковид 19 - тук
 • 10.6. Правилник за дейността на общежитието - тук

11. План за противодействие на тормоза и насилието - тук

 • 11.1. План за дейността на училищния координационния съвет - тук

12. Правилник за безопасни условия на труд - тук

13. План за работата на комисията по БДП - тук

14. Пожарна безопасност - тук

15. План за сигурност и противодействие на тероризма - тук

16. Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд - тук

20. План за действие при бедствия и аварии - тук

 •  20.1 План на комисията за действие при бедствия и аварии - тук 

21. Система за финансово управление и контрол

 • 21.1. Вътрешни правила за изграждане на СФУК - тук
 • 21.2. Механизъм за контрол за спазване на етичния кодекс - тук
 • Приложение 1 Етичен кодекс на служителите - тук
 • Приложение 2 Етичен кодекс на училищната общност - тук
 • Приложение 3 Организационна структура на ПГК - тук
 • Приложение 4 Управление на човешките ресурси - тук
 • Приложение 5 Управлени на риска - тук
 • Приложение 6 Контролни дености - тук
 • Приложение 7 Антикорупционни процедури - тук
 • Приложение 8 Счетоводен документооборот - тук
 • Приложение 9 За документооборота - тук
 • Приложение 10 Счетоводна политика - тук
 • Приложение 11 За активите - тук

23. План на комисията за пране на пари - тук

24. План за квалификационната дейност - тук

26. Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на училището - тук