FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Учебно тренировъчна фирма "Керамик ПГК" ООД

 Обучението се проведе събразно утвърдена програма от директора и се осъществи в няколко последователни етапа.

 1. Направена беше  регистрация на  училището в ЦУФТ - https://buct.org/  след което беше получен код за достъп до регистрите и службите на ЦУФТ.
 2. В следващ етап учениците се запознаха с тарифата за държавните такси, както и с платежните документите за внасянето на таксите,  внасянето на дяловия капитал и други плащания свързани с регистрацията на УТФ. Подадоха искане за регистрация на клиент в БУКТБАНК и искане за откриване на банкова сметка  в БУКТБАНК.
 3. Учениците представиха своите бизнес идеи  за създаването на УТФ с предмет на дейност „Производство на керамични  и порцеланови изделия“. Избраха търговско име на фирмата и определиха нейната правна форма. Подадоха  Заявление  образец Д1 за запзване на фирма, придружено  с платежно нареждане за заплатена такса към Агенцията по вписванията.
 4. След като получиха Удостоверение за запазване на фирма, свикаха учредително събрание и съставиха Учредетелен протокол. Изготвиха дружествен договор. Сключиха договор за възлагане на управление на дружеството.
 5. Запознаха се с документите и условията за вписване на обстоятелства в Агенцията по вписванията. Подадоха заявление образец А4 за  вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност./ООД/./   /Национална мрежа | ЦУТФ (buct.org)  придружено с:
 • Учредителен протокол на ООД
 • Декларация по чл.142 от ТЗ за управител на ООД
 • Образец от подписа на управетеля на ООД
 • Договор за управление на ООД
 • Платежно нареждане за внесена държавна такса за вписване на обстоятелства  в Търговския регистър, 
 • Вносни бележки за внесени дялове от съдружниците.

След подаването на документите получиха Удостоверение  от  Агенцията по вписванията  към Центъра за учебно-тренировъчни фирми, която удостоверява че в  Търговския регистър на учебните предприятия е вписана УТФ Керамик ПГК ООД  с ЕИК по БУКСТАТ

 1. Учениците изготвиха бизнес план на фирмата, определиха работните позиции за всеки ученк. Разработиха маркетингова стратегия - относно договори и споразумения с доставчици. Изработиха рекламни материали. Обсъдиха финансирането и отчетността във фирмата

С проведените практически занимания  се  даде възможност на учениците да се запознаят с редица нормативни документи  свързани със стартирането на собствен бизнес; както и да  изразят своите умения  за комуникация и делова кореспонденция ;  да покажат умения за работа в екип; да поемат ролята на лидери; да бъдат по-мотивирани в стремежа си за постигане на своите цели.

След приключване на практическите занимания на учениците бяха връчени удостоверения за проведеното практическо обучение за създаване и функциониране на УТФ.