FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

  • Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда
    Дейността обхваща провеждане на допълнително синхронно обучение от разстояние в
    електронна среда на ученици от I-ви до XII-ти клас.
  • От ПГ по керамика в дейността се включиха 4 /четири/ ученици с ръководител Юлиана Чанева с мотивацията да преодолеят пропуснатото по английски език и да се представят успешно на Национално външно оценяване след 10 клас. 
  • Обучението на учениците завърши успешно.