FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Документи

1. Правилник за дейността на училището - тук

2. Етичен кодекс - тук

3. Училищен учебен план 2020/2021 - тук 

4. Организация на учебния ден - тук

5. Програма за превенция на ранното напускане от училище - тук

6. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи - тук

7. Училищен учебен план 2019/2020 - тук

8. Стратегия за развитие на училището - тук

9. Мерки за повишаване качеството на образование - тук

10. План за изпълнение на Стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността - тук

11. План за изпълнение на програмата за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование - тук

12. План на комисията за пране на пари - тук

13. Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на училището - тук

14. Правила и критерии за получаване на стипендии в ПГ по керамика - тук

15. План за квалификационната дейност - тук

16. Правилник за безопасни условия на труд - тук

17. План за БДП - тук